YAPILANDIRMAYA BAŞVURABİLECEKLER VE BAŞVURU USULÜ

29.06.2021 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1065 görüntülenme YAZDIR

YAPILANDIRMAYA BAŞVURABİLECEKLER VE BAŞVURU USULÜ

Dr. A. Bumin Doğrusöz

Dünya Gazetesi 29.6.2021

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla, vergi dairelerine hem kesinleşmiş hem de uzlaşma veya yargı aşamasında olması sebebiyle kesinleşmemiş (ihtilaflı) borcu bulunanlara, borçlarını çeşitli avantajlarla yapılandırma olanağı sağlanmıştır.

Vergi dairelerine olan kesinleşmiş borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen kamu borçlularının, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ya da e-devlet üzerinden veya bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla ilgili form dilekçeyi doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ancak elektronik ortamda madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalarının bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları gerekmektedir. Bağlı olunanın dışındaki vergi dairelerine başvuruda bulunulması halinde, ödeme planları borçluların bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığında elden tebliğ edilecektir.

Henüz kesinleşmemiş, ihtilaflı (yargı veya uzlaşma safhasında olan) borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen kamu borçlularının ise ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarla ilgili davalara konu borçları açısından, konuya uygun form dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine (veya farklı ise ihtilaflı bulundukları vergi dairesine) müracaat etmeleri gerekmektedir. Burada internet üzerinden müracaat mümkün değildir.  

Her iki durumda da dilekçenin 31 Ağustos akşamına verilmesi gerekmektedir.

Burada sorun, kimlerin bu başvurularda bulunabileceğidir.

Kesinleşmiş borçlar için kamu borçlusunun müracaatta bulunması gerektiği açıktır. Bunun dışında 213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi kamu borçlusu sayılan kişilerin de sorumlu oldukları tutarlar için ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanması mümkündür. Ancak bu durumdaki kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvuru yapmaları mümkün değildir.

Kesinleşmemiş, ihtilaflı durumda bulunan borçlar da ise durum farklıdır. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, madde hükmünden yararlanma başvurularının da kanuni temsilcileri tarafından yapılması gerekmektedir. Kanuni temsilciler bu başvuruları sırasında dilekçelerine temsilci sıfatlarını gösteren belgeyi ekleyeceklerdir. Aynı şekilde, iflas idaresi tarafından açılan ya da ihtilafı devam ettirilen davalardan da iflas idaresince vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak, iflas idaresi tarafından verilen yetki belgesine istinaden müracaatta bulunulabilmesi mümkündür. 2004 sayılı Kanun kapsamında haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler ile anılan Kanun kapsamında konkordato kararı verilmiş ve kayyım atanmış borçluların başvurularının, haklarında verilmiş mahkeme kararı dikkate alınarak belirlenecek temsile yetkili kişiler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

7326 sayılı Kanunun kesinleşmemiş/ihtilaflı borçları için öngördüğü yapılandırma olanağından, VUK ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri uyarınca borçtan sorumlu tutulan kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci gibi kişilerin sorumlu oldukları tutar üzerinden yararlanmaları, bu kişilerin davadan feragat yetkisinin olmaması sebebiyle mümkün değildir.

Hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş borçlar için, tutuklu veya hükümlü olanlar dilekçelerini ceza infaz kurumuna vererek, yurt dışında bulunanlar ise dilekçelerini faks yoluyla göndererek Kanunun sağladığı olanaklardan yararlanabilirler.

            Hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş borçlar için, Kanundan yararlanmak için müracaat etmiş olanlar başvuru süresi içinde (31 Ağustos akşamına kadar) bu taleplerinden vazgeçebilirler veya ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak ihtilaflı borçları için müracaat edenler dilekçeleri ile davalarından da feragat ettiklerinden ve dilekçelerinin veriliş tarihi mahkemeye müracaat tarihi kabul edildiğinden, yapılandırmadan vaz geçmeleri halinde davaları yeniden canlanmayacak ve davalarından feragat etmiş durumda kalacaklardır.