KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HUKUKİ SORUNLAR

27.01.2022 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1532 görüntülenme YAZDIR

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HUKUKİ SORUNLAR

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ

Dünya Gazetesi 27.1.2022

Uzunca bir süredir yazdığım ve mükellef haklarına saygı gösteren çağdaş bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden kaleme alınması gerektiğine, hiç olmazsa gözden geçirilmesi gerektiğine inandığım Kanunlardan birisi de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’dur. Kanun bu günkü hali ile mükellef haklarını gözetmediği gibi kişilerin haklarını savunmasına da çoğu zaman pek olanak dahi vermemektedir.

Teminat müessesesi, limitet şirket ortaklarının sorumluluğu, ödeme emri, haciz, e-haciz müesseseleri sorunlu müesseselerin başında gelmektedir. Vergi daireleri sadece banka hesaplarına değil, bazen kredi limitleri üzerine de e-hacizler uygulamakta, aynı meblağ için birden fazla bankaya e-haciz bildiriminde bulunulması sonucunda bazen borcun birkaç katı hacizler yapılmakta, ancak buna karşılık mükellefi koruyacak etkin ve hızla çalışacak çözüm mekanizmaları kanunda bulunmamaktadır.

Haciz müessesesi hesaplarda tatbik anında mevcuda uygulanabilecek bir müessese iken hacizden sonra hesaba gelen tutarlarda bankalarca kendiliğinden hacze ve blokaja eklenmektedir. Bu kapsamda borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının tespit ve haczinde de hem borçluların hem idarenin yaşadığı çeşitli sıkıntılar karşımıza çıkmaktadır. E-hacizin net düzenlemelerle ortaya konulmaması sebebiyle bankalarda nasıl uygulama yapacaklarını kestirememekte, dolayısıyla ortaya çok farklı uygulamalar ve giderek bankalar için sorumluluk doğurabilecek tatbik şekilleri karşımıza çıkmaktadır.

Bütün bu sorunlar aynı zamanda borçluları kayıt dışı çalışmaya, idareden saklayabilecekleri şekilde gelir elde etmeye itmekte, neticede hazine zararlı çıkmaktadır.

Bu konuların, daha doğrusu 6183 sayılı Kanunun müesseselerinin bir bütün olarak konuşulması ihtiyacı sonucunda, sanal ortamda ben ve üç akademisyen meslekdaşım (Prof Dr. Gülsen Güneş, Prof Dr. Esra Ekmekçi, Prof. Dr. Ateş Oktar)  tarafından kurulan VEHAK (Vergi Hakları Kürsüsü) olarak bir toplantı düzenledik. VEHAK, daha öncede de yazdığım gibi,  hem devletin vergilendirme hakkını hem de devletin bu hakkı karşısında mükellef haklarını konu alıp, bu çatışan menfaatlere dayalı karşılıklı hakların hukuk temelinde dengelenmesini sağlayıcı tedbirleri ve hukuk araçlarını masaya yatırmak ve geliştirmek ve bu konudaki çağdaş gelişmeleri araştırarak hukuk sistemimize kazandırılmasına katkıda bulunmak amaçlarına güden bir oluşum. Hemen her ay, bir Üniversitenin işbirliği ile bir vergi konusunu masaya yatırıyoruz. Sorunları saptayıp, çözüm önerileri arıyoruz.

 

 

6183 sayılı Kanunun sorunlarını ve çözüm önerilerini konu olarak alan ve sanal ortamda Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde düzenlenen toplantı, 29 Ocak 2022 Cumartesi saat 14 ilâ 17 arasında yapılacak.

Toplantının açılışında ben de “Habersiz Tebligat” başlığı altında bir açılış tebliği sunacağım. Benim sıkça yazdığım ve eleştirerek hukuka aykırı bulduğum bir konu. Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN’ın başkanlığını yaptığı birinci oturumda Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı Mustafa BALCI “Kamu Alacağının Korunmasında Teminat, İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Barış BAHÇECİ “Kamu İcra Hukukunda Borçlunun Korunması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof Dr. İrfan BARLASS “Limitet Şirket Müdür ve Ortaklarının Kamu Alacakları karşısındaki Sorumluluğu ” başlıklı tebliğleri sunacaklar.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ’ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda ise Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı Bülent DAĞ “Ödeme Emri ve Mal Bildirimi”, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Hakan ARSLANER “Haciz ve Haczolunan Malların Paraya Çevrilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof Dr. Mahmut KAŞIKÇI Üçüncü Şahıs Elindeki Mal ve hakların haciz ve İstihkak İddiası” başlıklı tebliğleri sunacaklar. 

Toplantıyı izlemek isteyen değerli okurlarımız http://eu.bbcollab.com/guest/765d00fa2d544bebababbf957cbba0b5 linki üzerinden toplantıya ücretsiz olarak katılabilirler.