İCRA HUKUKUNUN DURAN SÜRELERİ VE MAAŞ HACİZLERİ

14.04.2020 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 906 görüntülenme YAZDIR

İCRA HUKUKUNUN DURAN SÜRELERİ VE MAAŞ HACİZLERİ

Dr. A. Bumin Doğrusöz

Dünya Gazetesi / 14.4.2020

Bilindiği gibi, İcra ve İflas Kanununun “Fevkalade hallerde tatil” başlıklı 330 uncu maddesine istinaden 22/3/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten(22.3.2020) 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine...” karar verilmiştir.

  Daha sonra 26/3/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1/1b maddesinde; ' 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.” Hükmü yer almıştır. Öte yandan aynı maddenin 3/b fıkrasında ''Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir," hükmüne yer verilmiştir.

          Gelen sorulardan anladığım kadarı ile bu düzenlemeler karşısında çalıştırdığı kişilere ödediği ücretlerden icra kesintisi yapmak durumunda olanların bu kesintilere ara verip vermeyecekleri veya devam etmeleri gerekip gerekmediği konusunda tereddüt oluşmuştur.

          Bu Konu,  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 2.4.2020 tarih ve 86420598-300/2678 sayılı yazı ile açıklığa kavuşturulmuştur. Yazıda aynen şu ifadeler yer almıştır.

“Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği açık olup, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı, zira icra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada gecikmiş olması ve takibin dayanağının nafaka borcuna ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından bilinemeyecek olması gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı,

Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.”

Bu yazıya göre; uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi ve birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerekmektedir.