VERGİ HUKUKUNDA DÖRT ÖNEMLİ ÇALIŞMA

19.08.2021 Dr. Bumin DOGRUSÖZ - 1447 görüntülenme YAZDIR

VERGİ HUKUKUNDA DÖRT ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Dr. A. Bumin Doğrusöz

Dünya Gazetesi 19.8.2021

          Uzunca bir süre, yoğun gündem konularının da etkisi ile vergi hukuku alanında yayınlanmış ve tarafıma ulaşan kitap tanıtımını yapamamıştım. Bu gün sizlere dört yayınlanmış doktora tezini tanıtmak istiyorum.

          Tanıtmak istediğim kitaplardan birincisi, danışmanlığımda hazırlanmış bir doktora tezi. Hakkari Üniversitesinde görev yapan ancak tezini Marmara Üniversitesi nezdinde hazırlayıp başarıyla sunan Fatma Turna’nın kitabının adı, “Vergi Hukukunda Evden Çalışma”. ABD modeliyle karşılaştırmalı olarak konuyu irdeleyen tez, konu hakkında özellikle sosyal güvenlik alanında veya makale düzeyinde çok çalışma olmakla birlikte, konuyu bu derece kapsamlı ve ayrıntılı inceleyen ilk ve tek çalışma. Özellikle pandemi süreci de konunun önemini bir kat daha artırmış.   Tezin ortaya koyduğu en önemli husus, bu alandaki kavram karmaşası. Pek çok kavram var, uzaktan çalışma, tele çalışma, sanal ortamda çalışma, mobil çalışma, digital göçebelik, evde çalışma gibi. Tabii buna bağlı olarak iş yeri, sanal ofis ve home ofis gibi kavramları da unutmamak gerek. Oysa genelde mevzuat bazında ve uygulamada bunların hepsi, özellik ve farklılıkları nazara alınmaksızın aynı kefede değerlendirilmeye çalışılıyor. Turna, bütün bu ayırımlardan hareketle konuyu ve konunun sorunlarını vergi hukuku bağlamında yargı ve idari anlayışı da değerlendirerek ele alıyor. Amerikan hukuku ile karşılaştırma yapılaması da düşünce bazında yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yol açmış. Pandemi ortamı ve sonrasında oluşması muhtemel yeni iş modelleri için önemli bir kaynak.

          Tanıtmak istediğim ikinci tez ise, Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki derslerim dolayısıyla tanıdığım Arzu Kalyon’a ait. Kalyon “Kişisel Verilerin Korunması” adlı tezinde konuyu Türk Vergi Hukuku açısından ele almış. Son yılların en güncel konularının başında, hiç şüphesiz kişisel verilerin korunması konusu geliyor. Kalyon çalışmasında, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı irdeledikten sonra, vergi mükelleflerinin kişisel verileri, bu verilerin vergi idaresince elde edilmesi (toplanması), kaydedilmesi (muhafazası) ve bu bilgileri vergi idaresinin üçüncü şahıslarla paylaşması, konularını ele almış. Çalışmanın son bölümü ise vergi mükelleflerin idare tarafından işlenen bu verileri ile ilgili haklarına ayrılmış. Verilerin idare tarafından toplanması, saklanması ve paylaşılması karşısında mükellefi koruyucu düzenlemeler ve eksiklikleri, ayrıntılı olarak aktarılıyor.

          Gerek Fatma Turna’nın gerekse Arzu Kalyon’un bu değerli çalışmalarını edinmek isteyenler yayıncı kuruluş olan Seçkin Yayınevine (0312.4353030 veya 0212.2343477) müracaat edebilirler.

          Tanıtacağım üçüncü tez ise yine Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü nezdinde Onur Sezer tarafından hazırlanmış “Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi” adlı çalışma. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde akademisyen olan Sezer, bu çalışmasında deniz ticaretine ilişkin kuramsal çerçeveyi ve devletin bu alandaki vergilendirme yetkisini irdeledikten sonra deniz ticaretinden elde edilen kazançların gelir ve kurumlar vergisi çerçevesinde kavranmasını, özelgeler ve yargı kararları ışığında ayrıntılı olarak incelemiş. Gemi inşası ve gemi alım-satım kazançlarının yanı sıra, gemi işletmesinden doğan kazançlar hem normal vergilendirme rejimi, hemde uluslararası ikinci sicilin ortaya çıkarttığı ayrıcalıklı haller açısından ayrı ayrı değerlendirilmekte.

          Dördüncü ve son tanıtacağım tez ise VEHUP bünyesindeki titiz çalışmaları dolayısıyla tanıdığım İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensubu İmran Semiz tarafından hazırlanmış “Türk Vergi Yargılaması Hukukunda İstinaf” adlı çalışma. Vergi yargılama hukukumuzun nispeten yeni bir müessesesi olan istinaf müessesesinin usul hukukundaki yeri, başvuru usulü, yargılama süreci, kararlarına karşı başvuru olanakları gibi yargılama usulü konularının incelendiği çalışmada ayrıca istinaf fikrinin ortaya çıkışı, gerçekleşmesi umulan amaçlar, diğer yargılama usul hukuklarındaki görünümü ile karşılaştırılması, istinaf yargılamasına ilişkin temel ve egemen ilkeler, uluslararası sözleşmelerin ve kurumların istinaf müessesine bakışı gibi önemli konulara da yer verilmekte. Bu alanda çalışanlarca mutlaka dikkate alınması gereken bir eser.

          Gerek Onur Sezer’in gerekse İmran Semiz’in bu değerli çalışmalarını edinmek isteyenler yayıncı kuruluş olan Oniki Levha Yayınevine (0212.3430902) müracaat edebilirler.