MAYIS AYININ EK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

24.05.2010 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 1428 görüntülenme YAZDIR

MAYIS AYININ EK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
24 Mayıs 2010, A.Bumin DOĞRUSÖZ

Mayıs ayı, olağan muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi dışında gerek maddi gerek şekli pek çok mali yükümlülüğün toplandığı ay.  Her ayın ilk çarşambası bütün mali yükümlülüklerin listesi ve vadeleri Gazetemizde Veysi Seviğ Hoca ile birlikte hazırladığımız sorular ve yanıtları sayfasında yayınlanmakla birlikte,  bu çok sık karşılaşılmayan yükümlülükleri bu yazımızda bir hatırlatma olarak listeleyelim istedik.

1. Emlak Vergisi Taksit Dönemi : Bina, arsa ve arazilerin idarelerce belirlenmiş değerleri üzerinden alınan emlak vergisinin birinci taksidinin bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. (ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenecektir)

Bu yılın özelliği, emlak vergisi matrahları yeniden belirlenmiş olan bir yıl olması. Bilindiği gibi ara yıllarda emlak vergisi bir önceki yılın vergisinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması suretiyle hesaplanırken, dört yılda bir arsa / arazi değerleri güncelleştirilmekte ve belediyelerce bina inşaat maliyetleri de dikkate alınarak verginin matrahı yeniden hesaplanmaktadır.

Ancak Belediyelerin yeniden belirlenen değerleri ve tahakkuk ettirilen vergileri ilgilisine tebliğ etme zorunluluğu, gerek Kanun gerekse mükellef odaklı çalışan ve her fırsatta mükellef haklarına saygıdan söz eden Maliye Bakanlığı tarafından öngörülmediği için, herkes ödeyeceği vergiyi öğrenmek, tahakkuk fişini almak için gayrimenkulünün bulunduğu belediyeye kadar gitmek zorunda.

Bu vergi her yılın Ocak ayının birinci günü kendiliğinden tahakkuk ettiğinden, 2010 yılının emlak vergisini ödeme yükümlülüğü de gayrimenkulün 1 Ocak tarihindeki sahibine ait. Gayrimenkul sahibinin gayrimenkulünü 1 Ocak’dan sonra satmış olsa bile, 2010 vergisini kendisi ödemek zorundadır. Yeni malikin ödeme yükümlülüğü izleyen yıl başlayacaktır.

2. Emlak Vergisine Bağlı Diğer Yükümlülükler : Emlak vergisinin % 10’u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının birinci taksidinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca iş yerleri tarafından belediyelere ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinin birinci taksidinin de bu ay ödenmesi gerekiyor.(bu vergi konutlarda su faturaları içerisinde tahsil edilmektedir)

3.  Vergi Levhasının Tasdiki       : Gelir vergisi mükelleflerinden ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin, büro sahibi zirai kazanç sahiplerinin, adi şirketlerle kolektif ve adi komandit şirketlerin vergi levhalarını bu ay içerisinde tasdik ettirerek işyerlerine asmaları gerekmektedir. Bu yükümlülük kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketleri için de geçerlidir.

Tasdik vergi dairesine yaptırılabileceği gibi bir yeminli mali müşavire veya serbest muhasebeci mali müşavire yahut bir serbest muhasebeciye de yaptırılabilir.

4. Yabancı Sermayeli Şirketlerle İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Uygulama Yönetmeliğine göre, yabancı sermayeli şirketlerle irtibat bürolarının, söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Bilgi Formlarını, bu ay içerisinde bir önceki yıla göre doldurarak Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bu ay içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

5. Veraset ve İntikal Vergisi Taksidi     : Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile veraset vergisinin üç yılda ve altı taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bu taksitlerin her yıl mayıs ve kasım aylarında ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu yıla düşen veraset vergisi tutarının birinci taksidinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

6. Yatırım İndirimi Stopajı : 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar dolayısıyla yatırım indirimine hak kazanan  ve yatırım indiriminden 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle bağlı olmaksızın, bir başka deyişle 5479 sayılı Kanunla mülga 19. maddeye tabi olmaksızın 4842 sayılı Kanunla mülga ek 1 – 6. maddelere göre yatırım indiriminden yararlanmayı tercih edenler, 2009 yılı beyanlarında yararlandıkları yatırım indirimi tutarları üzerinden, yine bu Kanunun geçici 61. maddesine % 19,8 oranında stopaj yapmak ve bu stopajı muhtasar beyanname ile beyan ederek bu ayın 26. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.

Yıllık beyannamede yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden söz konusu stopajın yapılması, kar dağıtımı koşuluna bağlı değildir. Dolayısıyla söz konusu istisna kazanç dağıtılmasa da bu stopajın yapılması gerekmektedir.

Buna karşılık, Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayılı Kanunla eklenen 19. madde hükümlerine göre yararlanılan yatırım indirimi tutarı ile 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükelleflerden bu tarihten sonraki yatırım harcamalarını anılan yeni hükme göre yatırım indiriminden yararlandırmayı tercih edenlerin yararlandıkları yatırım indirimi tutarı üzerinden, % 19,8 oranında stopaj yapılması söz konusu değildir.

24/5/2010 referans gazetesi