İDARİ YARGIDA GELİŞMELER TOPLANTISI

18.02.2016 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 1290 görüntülenme YAZDIR

İDARİ YARGIDA GELİŞMELER TOPLANTISI

( 18.2.2016 / DÜNYA Gazetesi)

Vergilerin kamu hizmetlerinin temel kaynağı olmasının ve kamu gücü ile toplanmasının karşısında kişilerin mülkiyet hakları ve bir çok temel hak ve özgürlükleriyle de yakından ilgili olması ve bu konuda vergi hukukunun dengeleyici işlevi de dikkate alınarak; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde vergilerin uluslararası bağlantı noktaları ile vergi hukukuna ilişkin dünyadaki çalışmalar ve gelişmeler göz ardı edilmeden; vergi olgusunun hukuksal açıdan bilimsel olarak  ele alınmasını ve vergi hukukunun  gelişimini, vergi hukuku alanında araştırmacı, uygulamacı veya eğitici olarak çalışanlar tarafından işbirliği içinde, birlikte sağlamak üzere üç arkadaşımla birlikte bir sivil inisiyatifi ifade etmek üzere oluşturduğumuz “ VEHUP - Vergi Hukuku Platformu”nu daha önce, düzenlediği 1. Uluslararası Kongresi dolayısıyla duyurmuştum.

Şimdi VEHUP, 1. Ulusal kongresini, yarın düzenleyecek. Toplantı konusunun belirlenmesi konusunda karşımıza pek çok güncel sorun/konu çıktı ki, biz bile hayret ettik. Ancak en önemli gündem maddeleri, vergi yargısı ağırlıklı olarak yargıdaki gelişmeler ve tasarılar, vergi usul kanunu tasarı taslağı ve gelir vergisi kanunu tasarısı olarak karşımıza çıktı.

Biz bunlardan önem ve vergi hukukundaki konumu dolayısıyla yargıyı öne alıp, diğer iki tasarıyı tartışmayı Mayıs ayında düzenlenecek 2. Ulusal Kongreye bırakmayı kararlaştırdık.

Vergi yargısı kendi içerisinde ve özellikle usul hukukuna ilişkin pek çok sorunu barındırmasına karşılık, İdari Yargılama Usulü Kanununda 6545 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin 20 Temmuz 2016’da yürürlüğe girecek olması, bu değişikliklerle yargılama usulüne istinaf sisteminin gelmesi, üç dereceli yargılama sistemine geçilmesi, ancak bu konuların akademik camiada ve doktrinde yeterince tartışılmamış olması, bizleri yargı konusunu öncelikle ele almaya itti.

Bunlara ilave olarak Adalet Bakanlığınca idari yargının işleyişini hızlandırma amacı ile İdari Yargılama Usulü Kanununda önemi değişiklikler içeren bir tasarı taslağı hazırlanıp, bazı kurum ve kuruluşlara düşünce alma amacıyla gönderilmesi ve taslağın kamuoyuna da duyurulması da konu seçiminde önemli bir rol oynadı.

Bu sebeplerlede Toplantının ana başlığın, İdari Yargılama Usulündeki Olası Değişikliklerin Vergi Hukuku Alanına Yansımaları” şeklinde belirlendi. 1. Ulusal Kongre, iki oturum şeklinde yapılacak. 

Başlığı “İdari Yargılamada Yeni Eğilimler” şeklinde belirlenen birinci oturumda tartışılacak tebliğlerin konuları “İdari Yargılama Alanındaki Son Genel Gelişmeler” (Dr. Bumin DOĞRUSÖZ), “İdari Yargılamada İş Yükünün Azaltılması ve İşlevin Hızlandırılması” (Prof. Dr. Celal ERKUT), “İdari Başvuru Yollarındaki Olası Düzenlemeler” (Turgut CANDAN), “İdari Yargılamada Sübjektif Dava Açma Ehliyeti ve Yeni Gelişmeler” ( Y. Doç. Dr. Ertunç ŞİRİN) şeklinde.

Adil Yargılanma İlkesi Işığında İdari Yargılamadaki Bazı Temel Usuller ve İşleyişler” başlıklı ikinci oturumda da tebliğ başlıkları ise şu şekilde; “İdari Yargılamada Yeni Bir Kurgu: İstinaf - Adil Yargılanma İlkesi ve Hak Arama Özgürlüğü Açısından Beklentiler” (Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ) “Adil Yargılanma İlkesi ve İdari Yargılamanın Hızlandırılması Mekanizmaları” (Doç. Dr. Selami DEMİRKOL), “Silahların Eşitliği İlkesi ve Yazılı İdari Yargılama Usulü”  (Doç. Dr. İrfan BARLASS)

19 Şubat 2016 günü, yani yarın yapılacak toplantının yeri, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde bulunan Fazıl Say Salonu. Herkese açık ve katılımın ücretsiz olduğu bu toplantının başlangıç saati ise 13.00.

Benden duyurması.