Yeni Yayınlar

Dr.Başar SOYDAN

Kitap, aslında bir doktora tezi olmakla birlikte, pek çok Danıştay Kararı ve Özelge’de irdelenerek uygulamaya ışık tutacak niteliğe büründürülmüş. Kitapda vergi incelemesi, kavramsal çerçevesi ve tarihçesi ile el alındıktan sonra, vergi incelemesi hukuki nitelik ve çerçevesi (müessesenin amaç ve işlevleri, hukuki nitelendirmesi, hukuki çerçevesi, anayasal ve yasal dayanakları, sınırları) irdelenmekte, daha sonra incelemenin örgütsel ve idari yapısı ele alınarak inceleme süreci ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Vergi inceleme süreci ise başlanılması, yürütülmesi, arama yapılması, bitirilmesi ve tamamlanması, raporun değerlendirilmesi ve incelemenin sonuçlanması şeklinde ayrı alt başlıklar halinde özel bir bölümde irdelenmiştir. Kitapta devletin inceleme yetkisine, hukuk devleti ilkesi ve alt ilkeleri ve diğer anayasal ve yasal haklarla çizilen sınırlar ile uluslararası hukuktan kaynaklanan sınırlar da ayrı ayrı irdelenmekte.

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Kitap, Vergi Hukuku ders kitabı olarak kaleme alınmış olmakla birlikte vergi hukukunun konularını en kapsamlı şekilde ele alan ve bu nedenle hukukçular ve 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları için başucu kitabı olabilecek niteliktedir. Önceki baskılarından çok farklı ve gözden geçirilerek genişletilmiş 6. bası, geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Özellikle lisansüstü eğitim aşamasında mutlaka okunması gereken bir kitaptır.

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Yusuf Hocanın yeni kaleme aldığı bu monografik çalışmada vergi ceza hukuku, konuya ilişkin bütün kaynaklar adeta tüketilerek hazırlanmış bir eser. Bu alanda çalışanlar için her bölümün başına konulan kaynakça, bir çok çalışmaya kaynaklık etme özelliğini taşıyor. Suçlar ve idari para cezası ile yaptırımlanan kabahatler ayırımına dayalı olarak hazırlanmış kitapta ayrıca konuya ilişkin önemli ve ilke düzeyindeki yargı kararlarına da yer verilmiş. Bence görmezden gelinemeyecek bir eser.