MALİ TATİLDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

28.01.2016 Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - 1236 görüntülenme YAZDIR

MALİ TATİLDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

(28.1.2016/ Dünya Gazetesi)

Bir süredir, Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı ile ilgili olarak adeta yazı dizisi gibi düşüncelerimi yazıyordum. Daha sonra devam etmek üzere, bu günlük ara veriyorum. Çünkü aralarda güncel gelişmeleri de yazmak gerekiyor.

Söz konusu Taslakla ilgili olarak gündeme taşıdığım mali tatil konusunu, taslaktaki şekli ile eleştirmiştim. Taslağın bu konudaki hükümlerinin yasalaşma ihtimali düşük görülmüş olmalı ki, 14.1.2016 tarihinde kabul edilen 6661 sayılı “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 18. Maddesi ile Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapıldı. Bu yazımda bu değişiklikleri aktarmak istiyorum.

Bilindiği gibi 5604 sayılı Kanunda beyanname verme sürelerinin, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi ve ceza tarhiyatlarından doğan borçlar ile gecikme faizlerinin ödeme sürelerinin, uzlaşma veya indirim talep sürelerinin devamlı bilgi verme sürelerinin, muhasebe kayıt sürelerinin, bildirim sürelerinin ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süresinin sonunun mali tatile ve/veya mali tatilin bitimini izleyen yedi günün içine denk gelmesi halinde, bu sürelerin sonu olarak mali tatilin bitimini izleyen yedinci günün mesai saati bitimi kabul edilmekteydi. 5604 sayılı Kanunla buradaki yedi günlük süre, beş güne indirilmiştir.

          Bir başka anlatımla artık, söz konusu vergi ödevlerine ilişkin sürelerin sonunun mali tatile ve/veya mali tatilin bitimini izleyen beş günün içine denk gelmesi halinde, mali tatilin bitimini izleyen beşinci günün mesai saati bitimi söz konusu sürelerin bitim zamanı olarak kabul edilecektir.

          5604 sayılı Kanunda gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlar mali tatil dışında bırakılmıştı. 6661 sayılı Kanunla bu kapsam genişletilmiş, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, şans oyunları vergisine ilişkin beyannameler de mali tatil kapsamı dışına çıkartılmıştır. Dolayısıyla bu vergilere ilişkin beyanname verme süreleri artık mali tatil dolayısıyla uzamayacaktır.

          Maliye Bakanlığı 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu mali tatil dışına çıkartılan söz konusu vergilerin beyannamelerini daha önce de Genel Tebliğ düzenlemesi ile mali tatil kapsamı dışına çıkartmak istemişti. Ancak yetkisinin olmaması dolayısıyla söz konusu Genel Tebliğ düzenlemesi Danıştay Yedinci Dairesinin 23.12.2011 tarih ve E. 2009/2636 K. 2011/9721 sayılı kararıyla iptal edilmişti. (Bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu ve karar düzeltme talebi Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarih ve E. 2012/262, K. 2013/512 sayılı, 28.05.2014 tarih ve E. 2014/351, K. 2014/526 sayılı kararlarıyla reddedilmiştir).   

5604 sayılı Kanunda, beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresinin de uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacağı kabul edilmişti. 6661 sayılı Kanunla yapılan bir diğer değişiklikle bu üç günlük ödeme süresi değiştirilmiştir. Bu kapsamdaki beyannamelerden doğan vergilerin, tatilin bitiminden itibaren beş gün uzamış bulunan beyanname verme süresinin bitimini izleyen gün ödenmesi gereği hükme bağlanmıştır.

Hükümetin 2016 yılı Eylem Planında “6 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar” içerisinde “Vergi Usul Kanununun Güncellenmesi” yer almış ve konuya ilişkin Tasarı Taslağında da zaten mali tatil düzenlenmiş, konuya ilişkin eylem sonu tarihi olarakta 21.6.2016 tarihi belirlenmişken ve bu tarihte zaten mali tatil öncesine rastlar iken, bu düzenlemelerin alelacele bir torba yasa ile yaşama geçirilmesini anlamlandırmak zor.