DANISTAY DAVA DAIRELERI ARASINDAKI IS BÖLÜSÜMÜ

24.08.2016 3049 görüntülenme

DANISTAY DAVA DAIRELERI ARASINDAKI IS BÖLÜMÜ KARARI

Danistay Baskanlik Kurulundan:

DANISTAY BASKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2016/72

(31 Aralik 2016 Tarihli ve 29935 Sayili Resmi Gazetede yayinlanmis olup
14 Eylül 2018 Tarihli ve 30535 Sayili Resmi Gazete yayimlanan 13.09.2018 tarih ve 2018/32 sayili Baskanlik Kurulu karari ile yapilan degisiklikler yerine islenmistir)

Danistay Baskanlik Kurulu 29/12/2016 tarihinde, saat 15:30’da toplandi. 2575 sayili Danistay Kanunu’nun 27. maddesi uyarinca, Danistay dava daireleri arasindaki is bölümünün asagidaki sekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diger dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

(2) Idare mahkemeleri arasinda görev ve yetkiye iliskin uyusmazliklarda ve baglantili davalarda merci tayini, uyusmazligin esasini çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapilir.

(3) Vergi mahkemeleri arasinda görev ve yetkiye iliskin uyusmazliklarda ve baglantili davalarda merci tayini, uyusmazligin esasini çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapilir.

(4) Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun uygulanmasina iliskin davalar ve temyiz basvurulari, alacagin tahakkukuna iliskin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir.

(5) Baskanlik Kurulunun is bölümünün belirlenmesine iliskin isbu karari uygulanmaya baslayincaya kadar bu degisiklikten önceki is bölümüne iliskin hükümler uygulanmaya devam olunur. 20/07/2016 tarihinden önce vergi mahkemeleri tarafindan verilmis olup temyiz incelemesine tabi olan kararlarin incelenmesinde görevli daire, Danistay Baskanlik Kurulunun 29788 sayili 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayimlanan Danistay Dava Daireleri Arasindaki Is Bölümü Kararinda Degisiklik Yapilmasina Dair 01/08/2016 tarih ve 2016/32 sayili karari ile degisik 15.01.2016 tarihli ve 2016/1 sayili kararina göre belirlenir.

(6) Bu is bölümüyle dairesi degistirilen derdest dosyalar (karar düzeltme hariç), is bölümüne iliskin kararin Resmî Gazete’de yayimini izleyen ay basindan itibaren 10 gün içinde ayrica bir karar verilmesine yer olmaksizin listeye baglanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir. Is bölümü kararinin yürürlüge girdigi tarihten sonra Danistaya gelecek olanlar (karar düzeltme hariç) ile kanun yollarina konu edilerek bozulan kararlara iliskin dosyalar is bölümü karariyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandirilir.

(7) Bu karar, Resmî Gazete’de yayimlanir ve yayimi izleyen ay basindan itibaren uygulanmaya baslanir.

DAIRELERIN IS BÖLÜMÜ

Ikinci Daire

a) Aile hekimligine iliskin mevzuattan (sözlesme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),

b) Yüksekögretim kurumlan ögretim elemanlari hariç olmak üzere; bakanliklar ile bakanliklarin bagli, ilgili, iliskili kuruluslarinda çalisan kamu görevlileri ile yüksekögretim kurumlarinda çalisan diger kamu görevlileri hakkinda uygulanan mevzuattan dogan ve Danistay Besinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri disinda kalan islerden,

kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Üçüncü Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma deger vergisi (ithalde alinan katma deger vergileri hariç) ile ilgili olarak, Gaziantep Bölge Idare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara, Istanbul Anadolu Yakasi vergi dairelerinin taraf oldugu davalari çözümleyen vergi mahkemeleri ile Bursa, Edime, Kocaeli, Sakarya, Tekirdag vergi mahkemelerince verilen kararlarin istinaf yoluyla incelemesini yapan Istanbul Bölge idare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karsi yapilan temyiz basvurularini,

b) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere iliskin olup diger vergi dava dairelerinin görevleri disinda kalan isleri çözümler.

Dördüncü Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma deger vergilerine iliskin Bakanlar Kurulu kararlari ile düzenleyici diger islemlere karsi açilan davalari,

b) Gelir, kurumlar ve katma deger vergisi (ithalde alinan katma deger vergileri hariç) ile ilgili olarak, Ankara Bölge Idare Mahkemesi vergi dava dairelerince ve Istanbul Avrupa Yakasi vergi dairelerinin taraf oldugu davalari çözümleyen vergi mahkemelerince verilen kararlarin istinaf yoluyla incelemesini yapan Istanbul Bölge Idare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karsi yapilan temyiz basvurularini çözümler.

Besinci Daire

a) Basbakanlik, Adalet ve Içisleri Bakanliklari ile bu bakanliklarin bagli, ilgili ve iliskili kuruluslarinda çalisan kamu görevlileri hakkindaki atama, nakil, disiplin, sicil, basari, üstün basari degerlendirmesi ve ödüllendirme ve memurluga alinma sartlarindan her hangi birini memurluk sirasinda kaybetme nedeniyle göreve son verme islemleri (görevde yükselme ve unvan degisikligi islemleri hariç) ile emniyet hizmetleri sinifi mensuplarinin rütbe ve terfi islemlerinden,

b) Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik islemlerinden,

c) 2802 sayili Hâkimler ve Savcilar Kanunu ile 6087 sayili Hâkimler ve Savcilar Yüksek Kurulu Kanunu uyarinca tesis edilen islemlerden (yazili yarisma sinavi ve mülakat, adaylik statüsü ve süreci ile meslege kabul islemleri ve disiplin islemleri dahil),

ç) Bakanlar Kurulu Karari ile ilan edilen olaganüstü hale iliskin olarak çikarilan Olaganüstü Hal Kapsaminda Alinan Tedbirlere Iliskin Kanun Hükmünde Kararnamelerden,

kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Altinci Daire

a) Imar Kanunu ile diger kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarin hazirlanmasi ve yürürlüge konulmasi, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit isleri, imar durumu, ruhsat ve kamulastirma islemlerine karsi plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen islemlerden,

b) Imar mevzuatindan dogan ve Ondördüncü Dairenin görevleri disinda kalan islerden,

kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Yedinci Daire

a) Gümrük ve ithale iliskin vergiler, gider vergileri, motorlu tasitlar vergisi, veraset ve intikal vergisine iliskin davalar ile temyiz basvurularini,

b) Özel tüketim vergisine iliskin davalar ile temyiz basvurularini çözümler.

Sekizinci Daire

a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan (4342 sayili Mera Kanunu ile 5355 sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyusmazliklar dâhil),

b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarinin organlik sifatlarini kaybetmeleri konusundan,

c) Iskan mevzuatindan,

ç) Maden, tasocaklari ve orman mevzuatindan (jeotermal kaynaklar ve dogal mineralli sularla ilgili isler dâhil),

d) Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari mevzuatindan,

e) Ögrenci ve ögrenim islerinden,

f) Yüksekögretim mevzuatindan (ögretim elemanlarinin göreve son verme, disiplin ve özlük isleri dâhil),

g) Özel ögretim kurumlan mevzuatindan,

g) 278 sayili Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu Kurulmasi Hakkinda Kanundan,

kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Dokuzuncu Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma deger vergisi (ithalde alman katma deger vergileri hariç) ile ilgili olarak, Erzurum, Izmir, Konya ve Samsun Bölge Idare Mahkemelerinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karsi yapilan temyiz basvurularini,

b) Damga vergisine, emlak vergisine, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve paylari ile bunlarin diger gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanunu’na iliskin davalar ile temyiz basvurularim çözümler.

Onuncu Daire

a) Devlet Ihale Kanunu uyarinca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye iliskin islemlerden,

b) 3093 sayili Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,

c) 3572 sayili isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulüne Dair Kanundan (Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina iliskin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamindaki isyerleri ile ilgili 1608 sayili Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmi Cezaiye Hakkinda 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarali Kanunun Bazi Maddelerini Muaddil Kanun uyarinca tesis edilen islemler ile 394 sayili Hafta Tatili Kanunundan kaynaklanan islemler dâhil), 2559 sayili Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayili Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkinda Kanun, 5996 sayili Veteriner Hizmetleri Bitki Sagligi, Gida ve Yem Kanunu, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu, mülga 552 sayili Yas Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptanci Halleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname, 5957 sayili Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Bulunan Diger Mallarin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun ve 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim, harç disinda) uyarinca tesis edilen isyeri açma ve çalisma ruhsatlarina ait islemler ile isyerlerine verilen idari para cezalari, isyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i, geçici ya da süresiz olarak kapatilmasina iliskin islemlerden,

ç) 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunundan

d) 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanundan,

e) Mülga 3226 sayili Finansal Kiralama Kanunundan, mülga 90 sayili Ödünç Para Verme Isleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnameden ve 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktorîng ve Finansman Sirketleri Kanunundan,

f) Sinir ve toprak edinme mevzuati (yabanci sermayeli sirketlerin tasinmaz mülkiyeti ve sinirli aynî hak edinimi dâhil),

g) Vergi davalarina bakan dava daireleri hariç, diger dava dairelerinin görevi disinda kalan uyusmazliklardan,

dogan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Onikinci Daire

(Danistay Baskanlik Kurulu’nun  13.09.2018 tarih ve  2018/32 sayili karari ile degisik)

a) Kamu görevlilerinin göreve alinmasi, (kamu görevine alinma sartlarinin bulunmadiginin sonradan anlasilmasi nedeniyle göreve son verme dâhil) kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, ögrenim durumu ve diger intibak isleri ile parasal haklarina iliskin islemlerden,

b) Adaylik statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezalari, sicil ve basari degerlendirmesi dâhil) islemlerden,

c) Disiplin cezalari ile ilgili islemlerden,

ç) Kamu görevlileri hakkinda tesis edilen sözlesme yenilememe, sözlesme feshi, görevden çekilmis sayilma, memuriyet sirasinda memurluga alinma sartlarindan herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme islemlerinden Danistay Besinci Dairesinin görevleri disinda kalan islerden,

d) 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu’nun 4/C maddesi kapsaminda çalisanlarla ilgili (sözlesme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) islemlerden,

e) Re’sen emeklilik islemleri disinda kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatindan,

f) Özellestirme uygulamalari ile ilgili kamu görevlilerine iliskin mevzuattan (Özellestirme uygulamalari sonucu issiz kalanlarin yeniden ise alinmalari ve bu hususa iliskin islemlerden dogan uyusmazliklar dâhil),

g) Kamu görevlilerinin çalisma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardimlarindan,

g) Ilkokul ögretmenleri Saglik ve Sosyal Yardim Sandigi mevzuatindan,

h) Kamu konutlari ve harcirah mevzuatindan,

i) Mülga 3320 sayili Memurlar ve Isçiler ile Bunlarin Emeklilerine Konut Edindirme Yardimi Yapilmasi Hakkinda Kanun ile 5664 sayili Konut Edindirme Yardimi Hak Sahiplerine Ödeme Yapilmasina Dair Kanundan,

i) Mülga 3417 sayili Çalisanlarin Tasarrufa Tesvik Edilmesi ve Bu Tasarruflarin Degerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayili Çalisanlarin Tasarruflarini Tesvik Hesabinin Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapilacak Ödemelere Dair Kanundan, kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Onüçüncü Daire

a) Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanundan,

b) Özellestirme Uygulamalari Hakkinda Kanundan,

c) Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumu Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanundan,

ç) Seker Kanunundan,

d) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberlesme Kanunundan,

e) Evrensel Hizmet Kanunundan,

f) Bazi Yatirim ve Hizmetlerin Yap-Islet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptirilmasi Hakkinda Kanundan,

g) Yap-Islet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmasi ve Isletilmesi ile Enerji Satisinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanundan,

g) Türkiye Elektrik Kurumu Disindaki Kuruluslarin Elektrik Üretimi, Iletimi, Dagitimi ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkinda Kanundan,

h) Elektrik Piyasasi Kanunu, Dogalgaz Piyasasi Kanunu, Petrol Piyasasi Kanunu ile Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Kanunu ve Elektrik Piyasasi Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanundan,

i) Sermaye Piyasasi Kanunundan,

i) Türk parasinin kiymetini koruma mevzuatindan,

j) Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacilik Kanunundan,

k) Mali Sektöre Olan Borçlarin Yeniden Yapilandirilmasi ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanundan,

l) Mülga Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve Yayinlari Hakkinda Kanun ile Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve Yayin Hizmetleri Hakkinda Kanundan,

m) Kamu Ihale Kanunu, Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu, Devlet ihale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyusmazliklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadigi belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluslarinca yapilan diger ihalelerden,

n) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçli Kullanimina Iliskin Kanundan,

o) Enerji Verimliligi Kanunundan,

ö) Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Islenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanundan,

p) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumunun Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnameden,

kaynaklanan uyusmazliklardan, Danistayin diger dava dairelerinin görevleri disinda kalan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Ondördüncü Daire

a) Çevre (proje süreci dâhil), bogaziçi, eski eser, gecekondu, kiyi ve turizm, mevzuatinin uygulanmasindan,

b) Imar Kanunu ile diger kanunlar ve ilgili mevzuat uyarinca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yikim kararlari ile bunlara iliskin olarak verilen para cezalari ve bu cezalarin tahsili amaciyla tesis edilen islemlerden,

c) Afet islerine iliskin mevzuattan,

ç) Imar mevzuatinin uygulanmasindan dogan hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarina dayanan deprem, heyelan ve diger tabii afetler sonucu ortaya çikan zararlarin tazmini isteminden,

kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

Onbesinci Daire

(Danistay Baskanlik Kurulu’nun  13.09.2018 tarih ve  2018/32 sayili karari ile degisik)

a) 5233 sayili Terör ve Terörle Mücadeleden Dogan Zararlarin Karsilanmasi Hakkinda Kanundan,

b) Diger idari dava dairelerinin görevi disinda kalan saglik mevzuatindan,

c) Saglik hizmetine iliskin tam yargi uyusmazliklarindan,

ç) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuati hariç; sosyal sigortalar ve genel saglik sigortasi mevzuatindan (idari para cezalari ve Tedavi Yardimina Iliskin Uygulama Tebligi dâhil),

d) 2330 sayili Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanundan,

e) Banka promosyon ödemelerine iliskin olarak tesis edilen islemlerden,

f) Tüketicinin korunmasi mevzuatindan (idari para cezalari ve diger idari yaptirimlar dâhil),

g) Silahlara ve biçaklara iliskin mevzuattan,

g) Karayollari trafik ve karayollari tasima mevzuatindan (Motorlu tasit sürücü kurslarina iliskin mevzuat dâhil),

h) Gümrük mevzuati uyarinca gümrük müsavir ve müsavir yardimcilari hakkinda tesis edilen islemlerden, kaynaklanan davalari ve temyiz basvurularini çözümler.

___________