YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ - TURKUAZ KART BELİRLEMELERİ

04.02.2017 AYŞEGÜL AKBAL- 1160 görüntülenme YAZDIR

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İLE İLGİLİ KOŞULLARI BELİRLEYEN

TURKUAZ KART YÖNETMELİĞİ 14 MART 2017 DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 

TURQUOISE CARD REGULATION DETERMINING THE TERMS REGARDING

THE WORK PERMIT OF FOREIGNERS ENTERED INTO FORCE ON MARCH 14, 2017.

28.7.2016 tarihinde yürürlüğe giren 735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler düzenlenmiştir. Böylece kanun kapsamında yer alan yabancılar, çalışma izni olmadan Türkiye’de çalışamayacaktır. Diğer yandan, Türkiye’de en az 8 yıl çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma iznine başvurabilecektir. Kanun, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerisiyle, başvurusu Bakanlıkça uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilmesine imkan tanımıştır. Turkuaz Kart’a ilişkin başvuru, değerlendirme ve geçiş sürecine ve Turkuaz kart sahiplerine ve yakınlarına tanınan haklar ise 14 Mart 2017 tarihli Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir.

 

The determination, implementation and monitoring of the policies with regard to the international labor force, and the procedures and principles and the powers and responsibilities to be followed in the works and procedures regarding the work permits and the work permit exemptions that will be given to the foreigners and the rights and obligations in the field of international labor force have been regulated by the Law on International Workforce No. 735, which entered into force on 28.07.2016. On the other hand, foreigners who have work permit in Turkey for at least 8 years may apply for a permanent work permit. With the proposal of the International Labor Force Policy Advisory Board, the Law allows the foreigners, whose application considered appropriate by the Ministry, to obtain the “Turquoise Card”. The application, assessment and transition process regarding the Turquoise Card and the rights entitled to the holders of Turquoise Card and to their relatives entered into force with the Regulation dated March 14, 2017.

Yönetmelik hükümlerine göre, Turkuaz Kart;

a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

ç) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

d) Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan,

yabancılara verilebilir.

 

According to the provisions of the Regulation, Turquoise Card can be granted to the foreigners who are;

a) Assessed as highly qualified workforce in respect of their level of education, wages, professional knowledge and experience, contribution to science and technology and so on.

b) Assessed as highly qualified investors with respect of their investment or export level, the size of the employment they will provide, their contribution to scientific and technological development and with their similar characteristics,

c) Scientists or researchers contributing to scientific and technological development or conducting studies and researches at international level in the fields of science, industry and technology, which are accepted as strategic with regard to country interests.

ç)  Successful at the international level with regard to cultural, artistic or sportive activities,

d) Contributing to the international recognition or promotion of Turkey or of Turkish culture, and engaging in activities at international level on matters concerning the national interests of Turkey.

Yönetmelik ile Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan puanlama sisteminin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. 

 

With the Regulation, it has been stated that the scoring system established within the scope of the criteria determined by the Directorate General in the direction of international labor force policy will be taken into consideration in the assessment of the application of Turquoise Card.

Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir. Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen ve geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebi uygun bulunan yabancının Turkuaz Kart’taki geçiş süresi kaydı kaldırılacak ve Turkuaz Kart süresiz hale gelecektir.  Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır.  Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar; Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar. Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.

 

The Turquoise Card will be granted on condition that the first three years will be the transition period. The period of transition record of the foreigner on the Turquoise Card, which has not been cancelled within the period of transition,   and whose requisition regarding the annulation of the period of transition record has been accepted as appropriate, will be annuled, and the Turquoise Card will become permanent. Turquoise Card holder will benefit from the rights provided by the permanent work permit. Foreigners who have Turquoise Card; are exempted from military service obligation in Turkey. They can not benefit from the rights to elect and be elected and to enter into public services.

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelik kapsamında başvurular e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyonu aracılığıyla yapılabilecektir.

 

Until the necessary technical infrastructure is completed by the Ministry, applications within the scope of this Regulation can be made through the Work Permits Automation of Foreigners, which is accessible via e-Government Office.

Yabancı çalıştıran ticari şirketler, gerçek kişiler, adi şirketler, bir iş yerinde çalışan/ çalışmayı düşünen, staj amacı ile Türkiye de bulunan yabancılar söz konusu tebliğ hükümleri kapsamında çalışma izni müracaatlarını bugünden (14 Mart 2017)  itibaren başlatabileceklerdir.

 

Commercial companies employing foreigners, real persons, ordinary companies, and the foreigners working/considering to work in a workplace, who are in Turkey for internship purposes will be able to make work permit applications within the scope of provisions of the mentioned official statement, as from today (14 March 2017) .

Av. Ayşegül Akbal

www.akbalhukuk.com

 

Attn. Ayşegül Akbal

www.akbalhukuk.com