İTHAL OYUNCAKLARIN DENETİMİ NASIL YAPILIYOR?

31.03.2016 HASAN AKDOĞAN- 1180 görüntülenme YAZDIR

İthal oyuncakların denetimi nasıl yapılıyor?

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi 31.03.2016

hakdogan@akddenetim.com

Oyuncakların hepimizin hayatında önemli yeri vardır. Özellikle ucuz oyuncakların çocuklarımız açısından dikkatle seçilmesi gerekiyor. Gerçi, resmi kurumlar bunun denetimini yapıyor ama yine de bilinmedik çok nokta bulunuyor. Oyuncakların ithalat denetimi kapsamında Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği yayınlandı. Buna göre; Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı anlaşılıyor.

İthalat yapmak isteyen firmaların, öncelikle elektronik ortamda kendilerini tanımlamaları gerekiyor. Denetimler ise gümrük beyannamesinin tescili öncesinde başlıyor. Bunun için firma başvuru yapıyor(kapsam dışı olanlar hariç)

Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, bir başvuru numarası veriyor.

Firmaların beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirleniyor. Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Ekonomi Bakanlığınca belirleniyor.

Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ilgili belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yükleniyor. 

Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturuluyor.

İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılıyor ve sonuç TAREKS’te ilan ediliyor.

Ürünün ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu tutuluyor. 

İthalatçı, bu tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından sorumludur.

Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına da gelmiyor.

Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar cezalandırılıyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan oyuncaklardan devlet malı haline gelmiş bulunanların satılabilmesi için mutlaka yetkili laboratuvarlarda analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarına göre tasfiyesinin yapılması öngörülüyor.