TEK PENCERE SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

21.04.2016 HASAN AKDOĞAN- 1574 görüntülenme YAZDIR

Tek Pencere Sistemi yaygınlaştırılıyor

Hasan AKDOĞAN

http://www.dunya.com/s/i/1x1.gifhttp://www.dunya.com/s/i/1x1.gif

hakdogan@akddenetim.com,

Dünya Gazetesi / 21.04.2016

 

Gümrüklerde hızlı ve verimli işleyişi sağlamak amacıyla uzun zamandan beri çalışmaları sürdürülen Tek Pencere Sistemi yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Sistemin “e-Belge” uygulaması üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı bir genelge ile duyuruldu. Kuşkusuz, gümrük işlemlerinin her safh asında dış ticaret kararları alan Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir ilgisi bulunuyor.

Gümrük Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü taşıdığı için gümrük BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, “Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/11)” gereğince Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen TPS-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni’nin 06.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-Belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bundan sonra işlemlerin nasıl yapılacağı da açıklanmış bulunuyor.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0873 (TPS-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

2- Bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

4- Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Buna paralel olarak, supalan, dahilde işleme, geçici ithalat izinleri elektronik ortamda verilecek tek pencere uygulaması kapsamına alınması, izin numaraları beyannamenin 44 nolu hanesine yazılması, teminat mektuplarıyla ilgili elektronik ortamda bankalarla entegrasyonun sağlanması, ek tahakkuk/ ceza kararı takip programında değişiklik yapılarak detaylı beyana bağlanması ve ilgili beyanname üzerine otomatik olarak işlenmesi düzenlemeleri de gümrük işlemlerine hız katacaktır. Bu düzenlemelerden sonra, özellikle ithalatçı şirketlerin ve gümrük müşavirlerinin işlerini kolaylaştıracaktır. İhracatçılar için zaten kolaylaştırılmış olan sistemler mevcuttur. Alanda ortaya çıkacak sorunların düzeltilmesinin elektronik yazılımlarla mümkün olacağını düşünüyorum.