KULLANILMIŞ TAŞIT İTHALİNDE MUAFİYET KURALLARI

24.07.2017 HASAN AKDOĞAN- 498 görüntülenme YAZDIR

Gümrük kullanılmış taşıt ithalatında muafiyet kurallarını değiştirdi

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi / 20 Temmuz 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı haziran ayında Muafiyet Tebliği yayınladı.

Buna göre; Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, hak sahibi kişiler ve muafiyet koşulları bakımından net bir şekilde ortaya konmuş bulunuyor.

Kimler gümrük vergilerinden muaf olarak taşıt getirme hakkına sahiptirler?

a- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesi'ne kesin olarak nakleden Türk vatandaşları,

b- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,

c- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler,

ç- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.

Muafiyet koşulları nelerdir?

1- Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, (a) ve (c) şıklarında belirtilen kişilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; (b) şıkkındaki kişilerin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, kişilerin atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden; (ç) şıkkında belirtilen yurtdışında yerleşik murisin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde, yurt dışında yerleşik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması. (Bu muafiyetten faydalanan kişilerin yerleşim yerini Türkiye’ye nakletmeden önce iki ayrı ülkede bulunması ve aracın çeşitli nedenlerle kişinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı olarak kalması halinde, kişi adına yurt dışında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koşuluyla, kişinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması şartı aranmaz.)

2- Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması.

3- (a), (b) ve (c) şıklarında belirtilen kişiler tarafından gerçekleştirilecek motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınır. Aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılır.

4- (a) şıkkında belirtilen kişilerin ve (ç) şıkkında belirtilen yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

5- Motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her birinden birer adet serbest dolaşıma sokulabilir.

Muafiyetin istisnası var mıdır?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yirmi dört ayı aşmayan süreyle geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için yukarıda belirtilen hükümler uygulanmıyor. Keza; Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için de durum aynı. Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler muafiyetten faydalanamıyor. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişine izin verilmiyor. Belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, muafen ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmiyor. Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler de muafiyetten yararlanamıyor.