GÜMRÜK ALACAKLARINI YENİ YÖNTEMLERLE KOVALIYOR

25.06.2016 HASAN AKDOĞAN- 1103 görüntülenme YAZDIR

Gümrük alacaklarını yeni yöntemle kovalıyor

Hasan AKDOĞAN

Dünya Gazetesi / 23.06.2016

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesine göre, alacağı takip eden gümrük idarelerince, bakanlık internet portalı “Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip İşlemleri” bölümünde yer alan uygulamaların kullanımına öncelik verilecek. Belirtilen sıraya göre; 

• 6183 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesi uyarınca, ödeme emri düzenlenmeksizin, borçluya bildirimde bulunulduktan yedi gün sonra, Teminat Sorgulama Programı üzerinden alacağı takip eden gümrük müdürü veya yardımcısı tarafından borca karşılık gelen miktara haciz konulması,

• Haczedilebilir teminatı olmayan veya haczedilen teminatın gümrük alacağını karşılamaması durumunda, derhal ödeme emri düzenlenerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden imzalanarak borçluya tebliğ edilmesi, 

• Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu tarafından ödeme emrine yönelik ödeme veya tecil-taksitlendirme başvurusu yapılmamışsa, haciz varakası düzenlenerek borçlu bilgilerini içeren ve gümrük alacağına haciz konulmasını belirten bir yazının o günün mesai bitimine kadar (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) haciz bildirisi ekinde bankalara gönderilmesi, 

• Gümrük borçlusunun PTT’ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki hesaplarında yer alan varlık bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde, elektronik ortamda araştırma yapılarak tespit edilen varlıkların haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilmesi, 

• Posta çeki hesaplarında yer alan varlıkların ülke genelinde tek bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlıkların araştırılmasının alacaklı gümrük idaresinin bulunduğu yerdeki PTT merkezine (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) haciz bildirisinin tebliği ile yapılması, 

• Bankalardan ve PTT merkezlerinden gelen cevap yazısı beklenilmeksizin ödeme emrinin tarih ve sayısı kayıt edilerek; • Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi Programı aracılığıyla borçluya ait gümrüklerde bulunan işlemi bitmemiş eşyanın, 

• Borçluya ait gümrüklerde bulunan haczedilebilir eşya yoksa veya haczedilen eşyanın gümrük alacağını karşılamaması durumunda, Taşıt Sorgulama Programı aracılığıyla borçluya ait Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı taşıtların, 

• Borçluya ait kayıtlı taşıt yoksa veya haczedilen taşıtların gümrük alacağını karşılamaması durumunda, Tapu Sorgulama Programı aracılığıyla borçluya ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı gayrimenkullerin, gümrük müdürü veya yardımcısı tarafından tespit edilerek, haciz yapılması ve borçlunun yapılan haciz hususunda bilgilendirilmesi, 

• Bankalardan gelen, borçlunun hesabına haciz konulduğunu bildiren yazıların alınması üzerine, diğer programlarda konulan hacizler dikkate alınmaksızın, bankalar tarafından konulan hacizlerin incelenerek gümrük alacağının karşılanması durumunda, 

• Paraya kolay çevrilmesi bakımından hacizli banka hesaplarının seçilerek, fazladan haciz konulan hesaplardaki haczin kaldırılmasını bildiren yazının mesai saati bitimine kadar ilgili bankalara gönderilmesi, Diğer programlar aracılığıyla konulan hacizlerin kaldırılması, 

• Gümrük alacağının karşılanmaması durumunda, alacağa yönelik farklı programlarda alacak miktarını karşılayan başka bir haciz kaydı olup olmadığı kontrol edilerek haciz işlemine devam edilmesi, 

• Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi Programı’nda, haciz kayıtlı eşyanın gümrük işlemlerinin alacak takibi sona ermeden tamamlanması veya iptal edilmesine izin verilmemesi, İcra memuru, yaptığı araştırmalarda borçlunun menkul malları veya alacağının bulunmadığı veya bulunan menkul mal, alacak ve hakların borcu karşılamayacağı veya bunların kolaylıkla paraya çevrilme olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşırsa ya da takibi yapan idare tarafından gerekli görülmesi halinde belirtilen sıralamaya uyulmadan haciz konulması, gerekiyor.